Česky English Pусски Po polsku Deutsch
výrobce průmyslových armatur

Zpětné ventily KM - všeobecné informace


Popis a konstrukce

Zpětné ventily do svislého potrubí typu KM se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností, vycházející z jednoduchého a elegantního konstrukčního řešení a vysoké jakosti užitých tvářených polotovarů.

Hlavními součástmi u nedělené konstrukce obálky jsou: těleso obsahující uvnitř sedlovou partii, která je obvykle opatřena vysoce jakostním legovaným návarem, a konci pro připojení armatury do potrubí, kuželka z jakostní legované oceli nebo s vysoce jakostním legovaným návarem sedla, vedení kuželky a ložiska. U dělené konstrukce obálky přibývá ještě víko s koncem pro připojení do potrubí, těsnění a spojovací materiál. V případě zpětného ventilu s automatickým přepouštěním vstupuje do skladby ventilu ještě pružina, pístek, pouzdro pístku, vložka clony z tvrdé nerezavějící oceli a clona z tvrdokovu.

Zpětné ventily do svislého potrubí jsou navrhovány dle norem ČSN EN, ČSN a DIN.

Společné konstrukční rysy všech typů zpětných ventilů do svislého potrubí

Zpětné ventily do svislého potrubí nejsou koncipovány jako uzavírací armatury v klasickém pojetí, ale jejich funkcí je ochrana čerpadla před zpětným prouděním přepravované tekutiny. Jsou to armatury s prouděním přepravované tekutiny pouze v jednom směru. Jejich ovládání je plně automatické

Zpětné ventily mohou být vybaveny následujícími konci pro připojení do potrubí: příruby podle norem ČSN EN, ČSN a DIN, variantně se zvláštní úpravou těsnicí lišty (výkružek, drážka) přivařovací konce k přivaření na tupo (butt-weld)

U zpětných ventilů s připojením do potrubí pomocí přírub preferujeme celistvé těleso. U zpětných ventilů s konci pro přivaření je konstrukce obálky vždy dvojdílná (těleso-víko).

Materiálové provedení

Zpětné ventily do svislého potrubí se nejčastěji vyrábějí v následujících materiálových provedeních tělesa:

990X.0

990X.3

990X.4

Na základě dohody mohou být s ohledem na provozní podmínky použity i jiné materiály tělesa.

Použití zpětných ventilů do svislého potrubí

Charakteristika funkce ventilu a klasifikace pracovního média

Zpětné ventily do svislého potrubí uvedené v tomto katalogu slouží k ochraně čerpadla před zpětným prouděním provozované tekutiny. Nejsou však pojaty jako armatury uzavírací v klasickém významu.

Ventily typu KM 9901 a KM 9902 jsou schváleny k provozování tekutin skupiny 1 a 2 dle § 3 odstavce1 písmena a), b) NV č.26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů: voda kromě vody určené pro lidskou spotřebu, neagresivní tekutiny (kapaliny, plyny , páry, vzduch), ropa a ropné produkty, plynná paliva, anorganická a organická média (dle použitých materiálů a po dohodě s výrobcem).Tato specifikace média odpovídá článku 9, bod 2.1 a 2.2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Při provozování těchto zpětných ventilů nesmí médium obsahovat tvrdé a abrazivní částice, které by mohly způsobit poškození těsnících ploch a nárůst netěsností nebo zadírání kuželky, či pístku v ložiskách. To platí i pro nečistoty v potrubním systému při montáži, opravách nebo výměnách.

Ventily typu KM 9903 jsou schváleny k provozování tekutin skupiny 2 dle § 3 odstavce 1 písmene b) NV č.26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů: voda kromě vody určené pro lidskou spotřebu, neagresivní tekutiny. Tato specifikace média odpovídá článku 9, bod 2.2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, avšak doporučujeme jej používat jen pro demineralizovanou vodu. Přepravované médium nesmí obsahovat tvrdé a abrazivní částice ve formě zrn nebo prášku a jeho chemické složení nesmí způsobovat segregační povlaky na pístu a ložisku vedení pístku, které by mohly způsobit poškození těsnících ploch a nárůst netěsností nebo zadírání kuželky, či pístku v jeho vedení. To platí i pro nečistoty v potrubním systému při montáži, opravách nebo výměnách.

Teplota a tlak pracovního media ve vztahu k materiálu tělesa

Limitní hodnoty pracovního tlaku a teploty média vztažené na jakost materiálu, z něhož je vyrobeno těleso, popř. víko zpětného ventilu, udává následující tlakoteplotní systém. Jelikož v případě dělené konstrukce se k utěsnění tělesa a víka používá těsnění na bázi expandovaného grafitu, kombinované nebo čistě ocelové těsnění, které je vhodné i do vyšších teplot (doporučuje se do +550°C), je pevnost materiálu tělesa určující pro stanovení omezujících podmínek, které vymezují oblast bezpečného užití armatury.

Skladba typového čísla

KM 990A.B CDEF – GHHH, kde:

A – znak druhu armatury
   1 – zpětný ventil
   2 – zpětný ventil s odbočkou
   3 – zpětný ventil s automatickým přepouštěním
B – znak konstrukce tlakové obálky
   1 – těleso celistvé
   2 – těleso svařenec
   3 – dvojdílná obálka těleso-víko
C – znak proudění
   1 – přímé
D – znak připojení do potrubí
   1 – přírubové
   2 – přivařovací
E – znak ovládání
   7 – automatické
F – znak pružiny nad kuželkou (uvádí se „P“, pouze u varianty s pružinou)
G – znak materiálu tělesa a víka
   0 – nerezová tvářená ocel
   3 – legovaná tvářená ocel
   4 – uhlíkatá tvářená ocel
HHH – znak PN (16, 25, 40, …, 400)

Kvalita a certifikace

Od roku 2004 je ve společnosti aplikován systém řízení kvality dle EN ISO 9001, který je pravidelně přezkušován, čímž společnost dokládá způsobilost plnit požadavky zákazníků a dosahovat vysoké kvality výrobků a služeb.

Zpětné ventily do svislého potrubí odpovídají evropské směrnici stanovující požadavky na tlaková zařízení č. 97/23/ES (NV č. 26/2003 Sb.), byly certifikovány Strojírenským zkušebním ústavem v Brně a mohou být označovány symbolem CE.

Kontroly a zkoušky

Všechny zpětné ventily do svislého potrubí jsou standardně podrobeny zkouškám dle ČSN EN 12266–1, tj. zkouška pevnosti a těsnosti tělesa P10, P11, zkouška těsnosti na kuželce P12 (vodou při tlaku 1,1×PN a vzduchem při tlaku 0,6 MPa) – stupeň těsnosti A – bez úniku, zkouška funkce a zadírání F20. Norma ČSN EN 13709 povoluje u zkoušky P12 netěsnost odpovídající stupni C dle EN 12266–1.

Podle požadavku zákazníka mohou být provedeny případné další zkoušky.

Dokumentace

S dodávkou zpětného ventilu do svislého potrubí je standardně dodávána tato dokumentace:

Ostatní dokumenty dle požadavku zákazníka (např. zkušební certifikát dle EN 10204 3.1 nebo 3.2).

Náhradní díly

Dle dohody se zákazníkem mohou být dodány náhradní díly.

Záruka

Běžná záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží.

Montáž, obsluha a údržba

Zpětný ventil do svislého potrubí musí být montován do vertikální polohy. Jelikož se jedná o jednosměrnou armaturu, musí být směr proudění média ve shodě se směrem šipky na tělese ventilu. Při dodržování hodnot předepsaného tlaku a teploty média a množství média přepravovaného odbočkou, které jsou uvedeny na štítku armatury, je funkce ventilu zcela automatická. Detailnější pokyny pro užívání zpětného ventilu řeší Montážně provozní předpis, který je součástí každé dodávky ventilu.

Objednávání

V objednávce je nutno uvést následující údaje:

kulové kohouty|třícestné kohouty|

Zpětné ventily|Služby


info@kearm.cz

Pekařská 1639/79A, Opava
Česká republika

+420 555 440 200

www.kearm.cz

Zásady ochrany osobních údajů

© 2003-2024 KE-ARM, s.r.o.